Niq

19 tekstów – auto­rem jest Niq.

w półmroku siedzę sama

w półmro­ku siedzę sama.
opuszczo­na,za­nied­ba­na.
Czar­ny anioł stoi nademną
ut­rzy­muje chmurę ciemną.
Ko­nam z bólu,do­tykam dna.
Do sa­mego końca sa­ma.

Stoję nad przepaścią.
Twarzą w twarz z niena­wiścią.
Wys­tar­czy je­den ruch a zniknę.
W ot­chłani głębo­kiej zamilknę.
Pop­chnij mnie, niech skończy się ta męka.
Prze­cież działam na ciebie jak na­gor­sza udręka. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 13 grudnia 2011, 20:26

lekkomyślność śpi dziś ze mną

ze wszyt­skiego wiarę czerpię
uderzam w życia sedno
już na niczym nie ucierpię.
od te­raz liczy się tyl­ko jedno.

Mam oczy zam­knięte ,
a lek­ko­myślność śpi dziś ze mną.
gwiaz­dy świecą zaklęte
a po­liki mo­je bledną.

odez­wała się lekkomyślność.
po­konu­je moją bezsilność.
wys­tar­czy tyl­ko chęć
aby po­konać śmierć.

Chcę zro­bić życiu na złość
kiedy śpi ze mną lekkomyślność.
za­kończyć ten nędzny rozdział
po­minąć to co los mi dał. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 2 października 2011, 20:07

Sen kon­tra ja­wa .
I tu ja­wa wyg­ry­wa .
Nie masz od­wa­gi po­roz­ma­wiać z kimś , 
kto we śnie wy­daje ci się tak bliski. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 23 kwietnia 2011, 10:05

Sen.

Ma­gia spojżenia - wszys­tko się zmienia.
Siła słowa - życie od nowa.
Zaczy­namy się zmieniać i wszys­tko doceniać.
Tyl­ko czy się uda? Czy naj­gor­sze przetrwamy?
Od dzi­siaj siebie ma­my ! Wyg­ra­my !
Jes­tem tu dla Ciebie i Ty jes­teś tu dla mnie.
Po­woli się budze , oczy otwarte..
Płacz i krzyk .To wszys­tko mi­liony warte!
Sen marze­niem .Ja­wa koszma­rem . Ty moim czarem! 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 22 kwietnia 2011, 18:32

bezsens

Rzad­ko is­tnieję i cza­sami jestem.
Mo­ja dusza niczym , życiem rządzi bezsens
żyje aby żyć , umrę aby umrzeć.
na py­tanie "po co " od­po­wiadam "nie wiem"
Po co mi jest wie­dzieć ? Nie wiem .
We włas­nych myślach błądze , dookoła chodzę
kręci mi się w głowie . To już chy­ba koniec. 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 15 kwietnia 2011, 16:41

Cza­sami mam wrażenie , że jes­tem ni­kim.. A wszys­cy .. Każdy z nich jest kimś. Więc ja się wyróżniam ?
W ta­kim ra­zie każdy kto myśli , że jest ni­kim niech wie , że się wyróżnia , gdyż in­ni jed­nak kimś są.
Mówiąc "jes­tem ni­kim" nie załamuj się . Sko­ro tak uważasz to dla in­nych jes­teś .. inny. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 14 kwietnia 2011, 16:45

Wyzwanie .

Jes­tem zmęczo­na życiem
Znudzo­na marzeniami
cho­ra na ból i cier­pię na śmierć.
Za­raziłam się tym , kiedy w ser­cu mym
za­gościł on - smutek.
Miał żonę dep­resję , córkę bez­nadzieję
a syn no­sił imię płacz.
Krzycze­li tyl­ko "skacz!skacz!" [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 8 fiszek • 10 kwietnia 2011, 20:05

Nicość

Pat­rzę w lus­tro , aby ujżeć swe odbicie..
Jest pus­to , mar­ne mo­je życie.
Ja zni­kam! Nie ma mnie ...
Jes­tem mar­twa ,a jed­nak stoję.
Stoję i marzę ,stoję i patrzę.
Mam do­syć cier­pienia .
Sens mo­jego is­tnienia.. zniszczony. 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 8 kwietnia 2011, 22:10

Słabość.

Czuję tyl­ko ból, nie słyszę żad­nych słów .
Nie mam siły na nic,
Smu­tek nie zna granic.
Oczy spuchnięte , po­liki zziębnięte.
Nie mam nadziei , nie mam marzeń.
Czte­ry ściany zam­knięte .. zimno.
Chcę um­rzeć z zimna.
Jes­tem zbyt słaba by być
Zbyt sil­na by zniknąć.
Chcę odejść w niepamięć.
Zgu­bić chcę lęk.
Nie marzę już o śmier­ci ..
Chcę ją przy so­bie mieć. 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 6 kwietnia 2011, 17:04

Bezsilność

W oczach strach,
Na us­tach smutek,
Na twarzy ma­lowa­ne są łzy..
Ty­siące myśli niepojętych krąży w umyśle..
Umysł żyje - Ciało umiera.
Mi­liony łez na se­kundę spływają po policzkach..
Już na­wet nie mam siły ich ocierać.
Łzy - one [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 9 fiszek • 5 kwietnia 2011, 08:44

Niq

Zamknięty świat - rany otwarte. Otwarty świat - rany zamknięte.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Niq

Użytkownicy
M N O
Pokaż
Kalendarz
Aktywność